36%
تخفیف

دوره حساس سازی پنهان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره حساس سازی پنهان از سلسله دروس فنون درمان

350,000 تومان
35%
تخفیف

دوره فعال سازی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره فعال سازی رفتاری از سلسله دروس فنون درمانی و مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان
35%
تخفیف

دوره مهارت های ارتباطی

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

دوره مهارت های ارتباطی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی است.

550,000 تومان
40%
تخفیف

دوره مهارت های جرأتمندی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره مهارت های جرأتمندی از سلسله دروس فنون درمان و از مهارت های ده گانه سازمان بهداشت جهانی است

450,000 تومان